شما اینجا هستید: گزارشات مالی | صورتهای مالی
شنبه 27 مهر 1398
صورتهای مالی دوره ای

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30اسفند 1395

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390

  • صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد1390 

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389