شما اینجا هستید: گزارشات مالی | خلاصه پرتفوی
شنبه 27 مهر 1398
خلاصه پرتفوی

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/12/29

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/11/30

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/10/30

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/09/30

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/08/30

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/06/31


صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/03/31

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/02/31

صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1397/01/31


صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12ماه(سال 1396)

صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12ماه (سال1395)

صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12 ماه (سال 1394)

صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12 ماه (سال 1393)

 صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12 ماه (سال 1392)

 صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12 ماه (سال 1391)

 صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12 ماه (سال 1390)

 صورت وضعیت پورتفوی به تفکیک 12 ماه (سال 1389)