شما اینجا هستید: اطلاعات آماری | نمودارهای شاخص
چهارشنبه 3 بهمن 1397
نمودار شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 163,116/7
شاخص صنعت 145,844/1
شاخص50شرکت فعالتر 6,980/5
شاخص آزاد شناور 178,245/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 7,904/3
شاخص قیمت 50 شرکت 369,374/9
شاخص بازار اول 121,564/5
شاخص بازار دوم 318,236/4
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار