شما اینجا هستید: اطلاعات آماری | نمودارهای شاخص
سه شنبه 29 آبان 1397
نمودار شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 176,500
شاخص صنعت 160,964/2
شاخص50شرکت فعالتر 7,776/1
شاخص آزاد شناور 187,643/6
شاخص 30 شرکت بزرگ 8,831/3
شاخص قیمت 50 شرکت 404,597/3
شاخص بازار اول 130,320/7
شاخص بازار دوم 350,187/2
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار